PEFC™-metsäsertifionti

Olemme Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n jäsen ja mukana alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa.
Myös metsänomistajat sitoutuvat kauttamme alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin.
Sertifioinnissa mukana oleminen on vapaaehtoista. Ilmoitathan meille, mikäli et halua, että metsäsi on mukana sertifioinnissa.

Alueellinen ryhmäsertifiointi turvaa alueen metsäluonnon monimuotoisuuden ja ylläpitää metsätalouden sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.
PEFC-sertifiointi on nykyään usein edellytys myös puukaupan toteutumiselle.
Puun ostajana myös Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV edellyttää ostamansa puun olevan peräisin sertifioidusta metsästä.

PEFC-metsäsertifioinnin kriteerit:

 1. Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan
 2. Metsien puusto säilytetään hiilinieluna
 3. Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus ja selvitetään ympäristönäkökohdat
 4. Metsien hoito ja käyttö perustuu ajantasaisen metsävaratiedon hyödyntämiseen
 5. Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan
 6. Puuston terveydestä huolehditaan
 7. Energiapuuta korjataan kestävästi
 8. Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti kuntoon
 9. Suojelualueiden suojeluarvot turvataan
 10. Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään
 11. Suoluonnon monimuotoisuutta ylläpidetään
 12. Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan
 13. Luonnonhoidollisilla poltoilla ja kulotuksilla edistetään metsälajien monimuotoisuutta
 14. Säästö- ja runkolahopuustoa jätetään metsätalouden toimenpiteissä
 15. Metsänuudistamisessa käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia puulajeja
 16. Muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa ei käytetä
 17. Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta
 18. Vesiensuojelusta huolehditaan kunnostusojitus- ja ojitusmätästyskohteilla
 19. Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä
 20. Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti
 21. Työntekijöiden osaaminen varmistetaan
 22. Työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista ja tasa-arvosta huolehditaan
 23. Työnantajavelvoitteita noudatetaan
 24. Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä käytäntöjä
 25. Metsänomistajien osaamista edistetään monipuolisesti
 26. Lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen kehittymistä edistetään
 27. Jokamiehenoikeudet turvataan
 28. Metsiä ei roskata metsätalouden toimenpiteissä
 29. Metsien monikäyttöedellytyksiä edistetään
 30. Kiinteät muinaisjäännökset säilytetään
 31. Poronhoidon toimintaedellytykset turvataan
 32. Saamelaiskulttuurin ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen toimintaedellytykset turvataan saamelaisten kotiseutualueella saamelaisten kestävän kehityksen mukaisesti.